ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
ΔΟΜΕΝΙΚΟ ,Τ.Κ. 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ
————————-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 04/2020 συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Δομενίκου
Σήμερα την26 –11 – 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Google meet), ύστερα από την 24/11/2020 Αρ. Κοιν. Πρωτ : 20 πρόσκληση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου ,που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας . και επιδόθηκε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στους σύμβουλους του Κ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 88 παρ2 Ν 3852/2010
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5μελών παρευρέθησαν τα 4μέλη, ήτοι:

 Παρόντες:
1.Ψωμιάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος του Κ.Σ)
2. Καφανέλης Χαρίλαος
3. Μπαράκος Αθανάσιος
4. Τσιάρα Ελένη .
Απουσίασε ο Κοινοτικός Σύμβουλος Νικολούλης Γεώργιος
Ο Πρόεδρος κ .Ψωμιάδης Ευστάθιος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε την εισαγωγή και συζήτηση του με αριθμό 1 θέματος της ημερήσιας διάταξης

 Θέμα 2 2. Έκδοσή ψηφίσματος και υποβολή σχεδίου ψηφίσματος στον Δήμο Ελασσόνας και στο Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και χωριών Ελλάδας για την κατάργηση του Δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές που καταθέτουν απόγονοι θυμάτων ολοκαυτώματος

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και πρότεινε στο Κοινοτικό Συμβούλιο την έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση του Δικαστικού ενσήμου καθώς επίσης να προταθεί η υιοθέτηση του
ψηφίσματος αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελασσόνας και το Διοικητικό
Συμβουλιο του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και χωριών της Ελλάδας
Το Κ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα,
Εκδίδει το ακόλουθο Ψήφισμα και προτείνει την υιοθέτηση του από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελασσόνας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και χωριών της Ελλάδας
Ψήφισμα
για την Κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αγωγές αποζημίωσης θυμάτων των Κατοχικών Δυνάμεων (1941-1945).

Το Συμβούλιο της Μαρτυρικής Κοινότητας Δομενίκου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Παρότι πέρασαν 74 χρόνια από την σφαγή των κατοίκων του Μαρτυρικού Δομένικου από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής δεν έχει ακόμη αποδοθεί δικαιοσύνη στις οικογένειες των Θυμάτων.
Συζητήθηκε, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας και ανατέθηκε σε τακτικό Δικαστή η εκδίκαση της Αγωγής που κατέθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων και αναμένεται η απόφαση .
Εκτιμώντας ότι
Είναι ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ να επιβάλλεται Δικαστικό ένσημο σε αγωγές που
αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης που στηρίζονται στην τέλεση αδικοπραξιών από τις Κατοχικές Δυνάμεις την περίοδο 1941-1945, διότι
ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ στην ουσία η απόδοση δικαιοσύνης στις οικογένειες των θυμάτων.
Υπάρχει ο κίνδυνος εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος δικαστικού ενσήμου, η αγωγή να θεωρηθεί ερήμην δικαζόμενη και να απορριφθεί .
Η απόρριψη δε αυτή θεωρείται ότι γίνεται για ουσιαστικό (κι όχι για τυπικό) λόγο, πράγμα που συνεπάγεται τη δημιουργία δεδικασμένου περί της ουσιαστικής αβασιμότητας της αγωγής, εάν η σχετική απόφαση καταστεί τελεσίδικη.
Για όλους τους παραπάνω λόγους
Αποφασίζει
Να ζητήσει από την Ελληνική Κυβέρνηση
Την άμεση Κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αποζημίωσης θυμάτων των Κατοχικών Δυνάμεων
(1941-1945) για όλες τις αγωγές αναγνωριστικές και καταψηφιστικές
Να αποστείλει το ψήφισμα αυτό στον Πρωθυπουργό , τον Υπουργό
Δικαιοσύνης και σε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος του Τα μέλη.
Συμβουλίου της Κοινότητας
1. Καφανέλης Χαρίλαος
2. Μπαράκος Αθανάσιος
3. Τσιάρα Ελένη
Ψωμιάδης Ευστάθιος

Print Friendly, PDF & Email