Λάκης Σάντας: Η πρωτότοκη κόρη του, Αλεξάνδρα μίλησε στο DEBATER για τον πατέρα της, τις Γερμανικές αποζημιώσεις και τη σημερινή πραγματικότητα.

Σε μια εποχή που η Γερμανία επενδύει τεράστια κονδύλια σε πολεμικό εξοπλισμό που θα μπορούσε να αποζημιώσει τους Έλληνες για όλα τα δεινά που έχουν υποστεί από τους Γερμανούς στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο όπως η ίδια τονίζει, παρά τις μικρό δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην υγεία της, είναι αγωνίστρια και το αποδεικνύει κάθε λεπτό της συζήτησης μας.

“Μιλάω και εκ μέρους της αδερφής μου της Γεωργίας που παλεύουμε για τις Γερμανικές αποζημιώσεις μέσω του ΕΣΔΟΓΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ). Ο μέντορας μας είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας Κλεοπάτρα Μαυροπούλου Σάντα που ήταν η γυναίκα της ζωής του. Σας το λέω αυτό γιατί Ο πατέρας μας αγωνίστηκε ενάντια στον ναζισμό, τον φασισμό. Αγωνίστηκε για την Δημοκρατία, για την ειρήνη και την ευημερία του λαού μας και γενικότερα όλων των λαών. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε φοβερά στην Ειρήνη, νομίζω ότι θα έλεγε σε όλους αν ζούσε σήμερα ότι δεν μάθαμε πολλά (αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση) που ανήκουμε εμείς, αλλά και για όλους αυτού του κόσμου.

“Δεν διδαχθήκαμε πολλά από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Το οποίο ήταν ένα τρανταχτό γεγονός για τον 20ο αιώνα, στο οποίο έγιναν απερίγραπτα πράγματα τα οποία δεν πρέπει ποτέ να ξανά συμβούν και όμως βλέπουμε σιγά σιγά ανεβαίνει ο φασισμός, ότι λειτουργούν πράγματα που δεν θα έπρεπε να λειτουργούν. Η ΕΕ έχει κυρίαρχη εξουσία τα κέρδη πάνω από τους ανθρώπους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν τελειώσει οι πόλεμοι που πραγματοποιούνται. 70εκ και παραπάνω μετακινήθηκαν για να γλυτώσουν από τον θάνατο“.

“Ο Λάκης Σάντας θα ήταν περήφανος για την Ελλάδα όσο αφορά την ιστορία μας. Πάντα ήταν…

Η χώρα μας και η ιστορία μας, δεν αποτελεί την κάθε προσωρινή εκτελεστική εξουσία που είναι κάθε 4ετια. Για αυτό δεν θα ήταν περήφανος, θα τον προβλημάτιζε ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη, οτιδήποτε έχει σχέση με κατάληψη χωρών και τον θάνατο άμαχου πληθυσμού. Ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΕ που έχει φτωχοποιήσει τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και έχει ξεχάσει παντελώς την δυναμική συνοχή μεταξύ τους. Δεν ήταν αυτό στην αρχή η ΕΕ. Αυτό θα το έλεγε αν ζούσε ο πατέρας μου σήμερα νομίζω.

Ο πατέρας μου μας άφησε παρακαταθήκη από τη στάση της ζωής του. Ήταν ένας άνθρωπος παντελώς ανιδιοτελής, δεν κατέβηκε στην πολιτική Συνειδητά, όχι γιατί δεν μπορούσε. Θεληματικά δεν κατέβηκε, ήταν πάντα στις επάλξεις, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ο δρόμος που ακολούθησε, ενώ ήταν μοναχικός και δύσκολος. Πάντα σκεφτόταν τον άλλο. Ποτέ το εγώ του, πίστευε και έλεγε ότι όσοι αντιστάθηκαν στον φασισμό και τον ναζισμο ήταν αντιστασιακοί. Δεν έβαζε ταμπέλες στους ανθρώπους. Ήταν ανθρωπιστής. Αυτός ήταν ο πατέρας μου.

Δεν θα ήταν υπερήφανος με την εξέλιξη των Γερμανικών αποζημιώσεων τώρα ο πατέρας μου.

Κατ αρχήν η αδερφή μου και εγώ του έχουμε υποσχεθεί ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τις Γερμανικές αποζημιώσεις μέχρι να τελειώσει αυτό το θέμα“

Aκούστε όλα όσα είπε

Οι Γερμανικές αποζημιώσεις δεν είναι σε καθόλου καλό επίπεδο με τις τωρινές εξελίξεις. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή ο κος Σουλτς εξήγγειλε ότι θα δώσει 100δις για εξοπλιστικά προγράμματα για τη Γερμανία. Δηλαδή το 2% του ΑΕΠ του, είναι η πρώτη φορά μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το 90 η Γερμανία είχε υπογράψει την συνθήκη και παραδόθηκε άνευ όρων. Δεν είχε κερδίσει τον πόλεμο, αλλά τον έχασε. Αυτά δεν πρέπει να ξεχνιούνται, γιατί αυτή η αλαζονική συμπεριφορά που έχει η δημοκρατική ομοσπονδία της Γερμανίας είναι σαν να μην δέχονται ότι το τρίτο Ράιχ παραδόθηκε άνευ όρων. Ότι έχασαν τον πόλεμο.

Στις 17 Απριλίου του 2019 με τεράστια ομοφωνία το κοινοβούλιο έδειξε στη Γερμανία ότι συμφωνούν στις Γερμανικές αποζημιώσεις.

Αποτελεί ντροπή για τους ίδιους τους Γερμανούς η λακωνική τους απάντηση για τις Γερμανικές αποζημιώσεις ότι “δεν υπάρχει θέμα…”

Κάνεις δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες, η συνθήκη η διεθνή λέει ότι πρέπει να αποκαταστήσουν αυτά που έκαναν στην Ελλάδα. Σε κάθε γωνία της Ελλάδας υπάρχει ένα μνημείο από τα ολοκαυτώματα του τρίτου Ραιχ!”

Πώς είναι η ζωή της τώρα;

Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα υγείας με την αδερφή μου που έσπασε και το πόδι της πρόσφατα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Είμαστε αγωνίστριες”, κατέληξε.

Ρεπορτάζ: ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Πηγή: DEBATER

Lakis Santas: His first-born daughter, Alexandra, spoke to DEBATER about her father, German reparations, and today’s reality.

At a time when Germany is investing huge funds in military equipment that could compensate the Greeks for all the suffering they have suffered from the Germans in the Second World War, as she herself emphasizes, despite the minor difficulties she is facing with her health, it is fighter and proves it every minute of our conversation.

“I am also speaking on behalf of my sister Georgia who is fighting for German reparations through ESDOGE (NATIONAL COUNCIL FOR REPRESENTATION OF GERMANY’S DEBTS TO GREECE). Our mentor is our father and our mother Cleopatra Mavropoulou Santa who was the woman of his life. I tell you this because our father fought against Nazism, fascism. He fought for Democracy, for the peace and well-being of our people and, in general, of all peoples. He was a man who strongly believed in Peace, I think he would tell everyone if he were alive today that we have not learned much (it concerns the whole European Union) that we belong to, but also for everyone in this world.

” We didn’t learn much from World War II. Which was a shocking event for the 20th century, in which unspeakable things happened that should never happen again and yet we see fascism slowly rise, that things work that shouldn’t work. The EU has a sovereign power of profits over people and this results in the wars being waged not ending. 70 million and more moved to escape death.

Lakis Santas would be proud of Greece as far as our history is concerned. It has always been…

Our country and history do not constitute every temporary executive power that is every 4 years. For this he would not be proud, he would be troubled by the ongoing war, anything to do with the occupation of countries and the death of the civilian population. The way the EU works which has impoverished most of the countries of Europe and has completely forgotten the dynamic cohesion between them. That’s not what the EU was at first. That’s what my father would say if he were alive today I think.

My father left us a legacy of his life’s attitude. He was a completely selfless man, he didn’t go into politics Consciously, not because he couldn’t. Willingly he did not go down, he was always on the ramparts, but he was a man whose path he followed, while it was lonely and difficult. He was always thinking of the other. Never his ego, he believed and said that those who resisted fascism and Nazism were resistance fighters. He didn’t label people. He was a humanitarian. That was my father.

My father would not be proud of the development of German reparations now.

In principle, my sister and I have promised him that we will not stop fighting for German reparations until this matter is over .”

Listen to everything she said

German reparations are not at all on a good level with current developments. Germany at the moment Mr. Schulz has announced that he will give 100 billion for armament programs for Germany. That is, 2% of its GDP, it is the first time since World War II until 90 that Germany had signed the treaty and surrendered unconditionally. He had not won the war, but he had lost it. These should not be forgotten, because this arrogant attitude of the democratic federation of Germany is as if they do not accept that the third Reich surrendered unconditionally. That they lost the war.

On April 17, 2019, with vast unanimity, the parliament showed Germany that they agree to German reparations.

It is a shame for the Germans themselves that their laconic answer about the German reparations that “there is no question…”

You are not complying with the international treaties, the international treaty says that they must restore what they did to Greece. In every corner of Greece, there is a monument from the holocausts of the Third Reich!”

How is her life now?

We have some minor health issues with my sister who also broke her leg recently but we will get through it. We are fighters”, she concluded.

Report: LAZOS MANTIKOS
Source: DEBATER

Print Friendly, PDF & Email